Νέα Κλιμάκια στην παρακράτηση φόρου Μισθωτών και Συνταξιούχων για το 2010

 

Από 1-1-2010 και σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

Για τους μισθωτούς – συνταξιούχους ισχύουν τα παρακάτω φορολογικά κλιμάκια:

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2010

 

Κλιμάκιο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

%

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο

Φόρου

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

4.000

18

720

16.000

720

6.000

24

1.440

22.000

2.160

4.000

26

1.040

26.000

3.200

6.000

32

1.920

32.000

5.120

8.000

36

2.880

40.000

8.000

20.000

38

7.600

60.000

15.600

40.000

40

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι όποιες διαφορές,αύξηση ή μείωση, που παρουσιάστηκαν στην καταβολή της σύνταξής μας του μηνός Αυγούστου, οφείλονται σ’ αυτήν την αιτία.